Regulamin sklepu

1. DEFINICJE

Sprzedawca: Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Frezkul Katarzyna Małachwiej-Kulesza
Siedziba sprzedawcy: Pułaskiego 59/38
15-337 Białystok
REGON: 200843318
NIP: 5451696242
Strona internetowa: www.frezkul.pl
Zamawiający: osoba składająca zamówienie w sklepie.
Sklep: dostępny pod adresem http://frezkul.pl
Konsument: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa sprzedaży :Umowa sprzedaży regulowana jest w Kodeksie Cywilnym w przepisach art. 535 i następnych. Jak wskazuje przepis art.535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na zamawiającego własność rzeczy oraz wydać mu rzecz, natomiast zamawiający zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy wskazaną cenę.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie jest podstawą do zakupów produktów znajdujących się w sklepie.
 2. Aby zamówienie było realizowane należy wskazać rodzaj produktu, pobrać FORMULARZ i poprawnie go wypełnić, dokonać przelewu płatności i wybrać rodzaj dostawy.
 3. Zmawiający dokonujący zamówienia wprowadza dane aktualne i zgodne z prawdą.
 4. Jeżeli dane wprowadzone do zamówienia uległy zmianie w każdej chwili można je skorygować.
 5. Sprzedawca w dni robocze w godzinach od 9 do 17 odbiera informacje dotyczące zamówienia za pośrednictwem sklepu.
 6. Od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży. Informacja o rozpoczęciu realizacji zamówienia przesyłane jest zamawiającemu na pocztę  drogą e-mailową podaną w formularzu, bądź telefonicznie.
 7. Od momentu zawarcia umowy sprzedawca zobowiązuje się przenieść na zamawiającego własność rzeczy oraz wydać mu rzecz, natomiast zamawiający zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy wskazaną cenę.
 8. Tylko na terytorium Polski sprzedawca realizuje zamówienia. W rozdziale 4. Warunki dostawy. zawarte są informacje dotyczące o sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do zamawiającego zamówionych rzeczy nowych. Informacje o ewentualnych reklamacjach znajdziesz w rozdziale 5. Reklamacje.
 10. Osoba wykonująca zamówienie zastrzega sobie prawo weryfikacji telefonicznej w niektórych przypadkach.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. W chwili dokonywania zamówienia w sklepie zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia sprzedającemu za produkt zamawiany łączną cenę na którą składają się ceny brutto i kosz dostawy.
 2. Sklep jest zwolniony z podatku VAT, czyli VAT=0%
 3. Formy płatności jakie udostępnia sprzedawca w sklepie to przelew bankowy.

4. WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione produkty zamawiającemu na wskazany adres natomiast zamawiający zobowiązany jest zamówienie odebrać.
 2. Po zawarciu umowy sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktu w najkrótszym czasie jednak nie później niż w ciągu 30dni. Innym termin dostawy możliwy jest tylko, gdy strony umowy sprzedaży ustaliły inaczej.
 3. Wszystkie prezentowane terminy w sklepie przy zamówieniach danych produktów są terminami orientacyjnymi i nie wiążą sprzedawcy.
 4. O realizacji zamówienia decyduje kolejność zamówień, zaksięgowanie wpłaty oraz akceptacja projektu.
 5. Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki za pobraniem nie są realizowane.
 6. Koszty dostawy:
  - Odbiór osobisty (po wcześniejszym skontaktowaniu się) – 0 zł:
  - Paczka/list polecony – 15 zł:
  - List polecony tylko dla próbki – 6,5 zł
  Przy zamówieniu powyżej 500zł przesyłka GRATIS.

5. REKLAMACJE

 1. Zamawiający może złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji jeżeli produkt jest wadliwy z mojej winy i wysłać go za pomocą Poczty Polskiej paczką priorytetową.
 2. Reklamacje dotyczące błędu (zamawiający zawsze sprawdza projekt przed jego realizacją):
  - w tekście,
  - gramatura papieru,
  - czytelność i wielkość czcionki
  - odcień papierów czy wstążek (odraz na monitorze może nieznacznie zmienić nasycenie koloru),
  po akceptacji projektu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja w formie pisemnej powinna być złożona na adres:
  Frezkul Katarzyna Małachwiej-Kulesza
  ul. Pułaskiego 59/38
  15-337 Białystok
  i powinna zawierać:
  - opis wady będącej podstawą reklamacji,
  - imię i nazwisko,
  - adres korespondencyjny,
  - adres e-mail,
  - numer telefoniczny,
  - a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe;
  - numer identyfikacyjny;
 4. Jeżeli przesyłka zostanie dostarczona i widać na niej znaki uszkodzenia, zamawiający powinien sporządzić protokół i uzyskać potwierdzenie ze strony Poczty Polskiej. W przypadku braku takiego protokołu reklamacja może zostać utrudniona w stosunku do przewoźnika.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania i o wyniku zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"  Zwrot towaru nie jest możliwy ze względu na specjalne indywidualne zlecenia.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze sprzedażą oraz realizacją jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnie 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zamawiający udostępnia dane osobowe dobrowolnie, które są niezbędne do złożenia i późniejszej realizacji zamówienia.
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje m.in.:
  - imiona i nazwiska,
  - adres zamieszkania lub pobytu,
  - adres do wysyłki,
  - numer telefonu,
  - adres poczty elektronicznej e-mail.
 5. Dane osobowe udostępnione przez zamawiającego są chronione przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 6. Do 1 miesiąca po zrealizowaniu zamówienia przechowywane dane konsumenta są usuwane z bazy.
 7. Każdemu zamawiającemu przysługuje prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych,
  - dokonywania aktualizacji, korekt i uzupełnienia danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą,
  - czasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
  - usunięcia danych osobowych po skończeniu realizacji zamówienia.